De Register Strateeg™ is gehouden aan het volledig handhaven van de Ethische Code. Een bewust of onbewust schenden van enige bepaling uit de Ethische Code zal door de Ethische Commissie aan een diepgaand onderzoek worden onderworpen. De uitkomst hiervan kan leiden tot de intrekking van de erkenning en de bijbehorende aanpassing van de status in het Register.

Een Register Strateeg™ zal:

   1. op een onpartijdige, verantwoorde en integere manier adviezen en diensten aan opdrachtgevers leveren;
   2. eerlijk, rechtvaardig, verantwoord, respectvol, legaal en zonder vooringenomenheid handelen;
   3. de onwaarschijnlijkheid van voldoende voordelen voor de opdrachtgever bij de eerste gelegenheid aangeven;
   4. als Register Strateeg™ geen adviezen en/of diensten leveren waarvoor hij/zij onvoldoende is gekwalificeerd;
   5. waar mogelijk conflicterende belangen met andere opdrachtgevers of collegae voorkomen;
   6. kennis, competentie en vaardigheden middels Permanente Educatie op peil houden, zoals jaarlijks door de Adviesraad vastgesteld;
   7. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtsgeldige eigenaar geen informatie, gegevens, resultaten of rapportages aan derden verstrekken;
   8. op geen enkele wijze gebruik maken van tijdens een eerdere opdracht opgedane kennis of verkregen informatie, indien dit de betreffende opdrachtgever schaadt;
   9. de reputatie van de gehele beroepsgroep niet beschadigen door opzet, onverschilligheid of samenwerking met diegenen wiens praktijk de reputatie van de gehele beroepsgroep zou kunnen schaden;
   10. naast de overeengekomen vergoedingen geen andere beloningen ontvangen die voortvloeien uit de gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden, anders dan met de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever;
   11. de reputatie van het European Institute For Accreditation en die van Register Strateeg™ hooghouden en de Ethische Code Register Strateeg™ strikt naleven.